יום שני, 26 באוקטובר 2009

350

תופעת ההתחממות הגלובאלית לא מתרחשת רק בקוטב הצפוני, אלא גם כאן ועכשיו בארצנו. בין השפעותיה ניתן למנות את הבצורת הממושכת, עליית מפלס הים, שינוי ההרכב הכימי של מי הים, בלייה מואצת של החופים ותופעות אקלימיות כגון גלי חום ושיטפונות. יתרה מכך - אם התחזיות של מדעני הפאנל של האו"ם לשינוי אקלים אכן תתממשנה, תהיה לכך השפעה מכרעת גם על הטבע בארצנו ועל איכות החיים של ילדינו.

בעוד כשלושה חודשים ייערך בקופנהגן אחד הכנסים המשמעותיים לעתיד האנושות, במסגרתו תתקיים הועידה המכרעת לשינוי אקלים. בוועידה זו אמורות מדינות העולם לגבש הסכם חדש להפחתת הפליטה של הגזים הגורמים להתחממות

יום ראשון, 18 באוקטובר 2009

מכתב מעמותת צלול

11 באוקטובר, 2009

לכבוד
מר יצחק בן דוד (בנדה)
יו"ר הועדה למתן היתרים וסמנכ"ל אכיפה
המשרד להגנת הסביבה
כנפי נשרים 5
ירושלים נשלח בפקס: 02-6553823

שלום רב,

הנדון: הארכת היתר ההזרמה לים של חברת אל"א תשתיות בע"מ

לעמותת צלול לאיכות הסביבה (להלן: "צלול") נודע, כי הארכת או שבכוונתך, מתוקף תפקידך כיו"ר הוועדה למתן היתרי הזרמה לים (להלן: "הוועדה"), להאריך את תוקף היתר ההזרמה לים של חברת אל"א תשתיות בע"מ (להלן בהתאמה: "ההיתר" ו"חברת אל"א").

תוקפו של ההיתר של חברת אל"א פג לפני כ-10 ימים, ביום 30.9.2009, כאשר מנגד לא הגישה חברת אל"א, למיטב ידיעתנו, כל בקשה לחידוש ההיתר.נדמה כי העובדה שישנו חשש להפרת ההיתר שעמד בתוקפו עד לאחרונה, והחשש האמיתי מצד אל"א כי ההיתר החד לא יחודש הוא זה שהביא את חברת אל"א לשגר לפני מספר חודשים מכתב ללקוחותיה, קרי המפעלים המזרימים באמצעותה את שפכיהם לים, ובו הבהרה חד משמעית, כי אין בכוונתה לחדש את ההיתר וכי על הלקוחות למצוא לעצמם פתרון חלופי. יתרה מזאת , עת לא הוגשה כל בקשה לחידוש ההיתר מטעם חברת אל"א – הרי נדמה שכל הארכה, ולו טכנית, שנעשתה על ידך, אינך ראויה על פי דין.

סבורתני, כי לאור הדברים המפורטים במכתב ונוכח העובדות ההולכות וצצות על פני השטח, מצטיירת תמונה המעידה על כשל מערכתי בצילו מנצלת, לכאורה, חברת אל"א את תפקידם ונכונותם של יו"ר הוועדה וחבריה לשם עשיית רווח פיננסי.

נוכח הדברים האמורים, מצטיירת לטעמנו תמונה מדאיגה ביותר, לפיה חברת אל"א מוליכה שולל, לכאורה, את המפעלים המזרימים שפכיהם דרכה, המשרד להגנת הסביבה והוועדה, תוך יצירת משבר מדומה אשר בא לידי ביטוי בהימנעות מחידוש היתר ההזרמה. נדמה, כי כל מטרתה של חברת אל"א היא לכפות את המשך פעולתה על המשרד להגנת הסביבה, תוך שהיא מפעילה, לכאורה, לחץ כלכלי על מפעלי האזור ובכך להגדיל את ספיקת ההזרמה על ידי צירוף מפעלים נוספים.

מלבד ההתנהלות השערורייתית המתוארת לעיל, צפויה הוועדה לדון במועד הישיבה הקרוב, הקבוע ליום 19.10.2009, בחידוש ההיתר לחברת אל"א, חרף העובדה, שלמיטב ידיעתנו, כאמור לעיל, לא הוגשה, נכון למועד כתיבת מכתב זה, כל בקשה למתן היתר ועל כן כל דיון שייערך במועד זה, מנוגד לנוהל, שכן חברי הוועדה כלל לא עודכנו בדבר ולא נשלח אליהם כל חומר רקע או המלצות כדין.

בהתאם, נודה באם תשיבנו בדחיפות ותפרט מהם השיקולים שהביאוך להתיר הארכת ההיתר של חברת אל"א וכיצד ייתכן שהמשרד להגנת הסביבה מאפשר המשך הזרמת השפכים דרך חברה אשר מתנהלת כנגדה חקירה פלילית בגין הפרת תנאי אותו היתר עצמו. בנוסף, בשל העובדה שעולה החשש כי חברת אל"א תמשיך ותפעל בדרכה אף במסגרת דיון הוועדה הקרב ובא, הריני מבקש בזאת להופיע בפני חברי הוועדה ביום הדיון האמור, ולהציג את עמדת עמותת "צלול", והכל על מנת לאפשר דיון הוגן ומאוזן, הן מההיבט הציבורי והן מההיבט הסביבתי.

לתשובתך המהירה אודה, עזר פישלר
סמנכ"ל

העתקים:
ח"כ גלעד ארדן, השר להגנת הסביבה
מר שמעון לנקרי, ראש העיר עכו
ד"ר יוסי ענבר, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה
חברי הועדה למתן היתרים
מר רני עמיר, ראש אגף ים וחופים
ד"ר אילן מליסטר, מרכז הועדה למתן היתרים
מר אילן-גרין סויסה, יו"ר התא הירוק בעכו


צינורות אל"ה - אילן גרין סויסה מציג את הצינורות המזרימים את התמלחות

הארכת היתר הזרמה לים של חברת אל"א תעשיות בע"מ

תוקפו של ההיתר ההזרמה לים שלנו מצד חברת אל"א -פג בתאריך 30/09/09
החברה עצמה לא הגישה כל בקשה לחידוש ההיתר כנראה מתוך חשש להפרת ההיתר ואולי גם בכדי ליצור לחץ מצד הלקוחות וליצור משבר מדומה לכאורה ולהוליך שולל את המפעלים המזרימים שפכים/תמלחות דרכה.
תופעה זו מדאיגה אותנו כתושבי עכו ככלל וכפעילי התא הירוק בעכו בפרט
מאחר ואנו רוצים לא לחדש את ההזרמה לים שלנו - זה מסכן אותנו ואת ילדנו.
אנו קוראים בזאת למשרד להגנת הסביבה לשקול אי חידוש ההזרמה ומציאת חלופה מתאימה
שלא תהווה נזק לנו ולילדינו בדורות הבאים.

יום חמישי, 1 באוקטובר 2009

א ז__מ י__ א נ ח נ ו ? ? ?

התא הירוק - קבוצת אזרחים מתנדבים ,
תושבי עכו , למען איכות החיים ,הטבע והסביבה בעכו וסביבתה.

תחילת הדרך :
הקבוצה התגבשה עצמאית לאחר קורס לאיכות הסביבה בשנת 2002 בעירית עכו
כחלק מיוזמה משותפת של הגופים : איגוד ערים לאיכות הסביבה , המפע"ם , אגף החינוך ,המתנ"ס,
היחידה לעבודה קהילתית והיחידה להתנדבות באגף לשירותים חברתיים בעירית עכו ,
בצעד מנהיגותי וביוזמה אישית שלקח עליו מנהל הקבוצה שאף העניק לה את שמה וסימלה
כ'תא גנטי קטן' שיתחלק ויתרבה במעגלים לאורגניזם שלם של עשייה חברתית –סביבתית וקהילתית .
הקבוצה קמה משותפות ולא מהתנגדות כדוגמת קבוצות ירוקות דומות
וזאת למטרת השגת מצב של WIN WIN כי אם מ'הבעד' וה'ביחד' נוביל וניצור שינוי ,
הפעילות מתבצעת בצוותי עבודה כדוגמת שיטת ה'קייזן' היפנית -צוותי עבודה קטנים אך איכותיים שלומדים לעבוד לבד וממוקדי מטרה.
כל מתנדב עוסק במה שהוא יכול לתת מעצמו הכי טוב שהוא מרגיש .
אנו דוגלים בעניין כי עיקר המשאבים נמצאים סביבנו ,פשוט יש לשים עליהם את היד ולרתום אותם לעשייה.

החזון : הפיכת העיר עכו לבירת איכות הסביבה ,

הטמעת נושא איכות החיים הטבע והסביבה בקרב תושבי העיר כדרך חיים חברתית וקהילתית
שתושביה ישווקו ויהיו מודל לחיקוי בכל הארץ וגם בדורות הבאים .

עם תחילתה של הפעילות ההתנדבותית חברו יחד פעילי התא הירוק, כקבוצה מעורבת
נשים וגברים , יהודים וערבים ,חילוניים ודתיים , ללמידה משותפת על נושאים שונים באיכות הסביבה.
במהלך הלמידה גיבשה הקבוצה תוכנית לפעילות התנדבותית למען הקהילה,
לחינוך ומודעות לשמירה על הסביבה וטיפוח חוף ימה של עכו.

40 הפעילים המתנדבים יזמו ויוזמים פעילויות חברתיות,סדנאות ומבצעי ניקיון חופים ,

" אל תטילו ספק ביכולתה של קבוצה קטנה ומחויבת לשנות סדרי עולם.
למען האמת , אין כל דרך אחרת לעשות זאת "
.......... (מרגרט מיד)


שילובם של תלמידי ביה"ס ותושבי העיר בפרוייקטים יצרה תוצרים הבאים :
• הגברת המודעות לנושא איכות הסביבה ,האכפתיות והמעורבות בקהילה.
• יצירת קירות אומנותיים בביה"ס שבמהלכם נאספו חרסים ופסולת שמוינה למחזור ולפינוי כמשאב קישוטי - כדברי הרמב"ם "פסולת היא כל דבר שאינו נמצא במקומו" .
• העברת הרצאות וסדנאות אומנותיות בשימוש חוזר בגנים ,ביה"ס -מכללת אורנים ,מחנות צבאיים, וביה"ס .
• צביעה ועיטור פחי מכולות האשפה בהדרכה אומנותית של מנהל הקבוצה אילן-גרין,סויסה.
• אימוץ שכונות בורלא ,האשל ,יוזמי תושב למען תושב ורתימת קבוצות לשיפור חזות השכונה.
• השתתפות במחאות כנגד מפגעים וזיהומים בעיר מחוז תוך הסברה ומימוש זכות התושב .
• עזרה בחלוקת מנות למשפחות מעוטות יכולת צוות באחריות חיים זגורי .
יצירת דגל ישראל מ-64,000 פקקי בקבוקים בשימוש חוזר הגדול בעולם יחד עם מועצת הנוער בעכו.

התמחותנו בחינוך בלתי פורמלי - שילוב בין חינוך סביבתי ליצירה.

התנדבותם המתמדת של פעילי התא הירוק עזרה בגיוס משאבים לשיפור חזות העיר לביצוע הפרויקטים
וזכו להדים רבים מחוץ לעיר וביקורי חוץ.
הקבוצה זכתה בפרס מגן השרה לאיכות הסביבה למתנדבים מצטיינים 2003.
" על פעילות ברוכה לשמירת חוף ימה של עכו ,על חינוך לטיפוח הסביבה ושאיפה מתמדת
לשמירה על איכות החיים והסביבה בעכו "
.